ทดลองทำแบบทดสอบวิชาความสามารถทั่วไป
และวิชาภาษาไทย
ทดลองทำแบบทดสอบวิชาภาษาอังกฤษ
ผลสอบภาค ก. ปี 2556