ทดลองทำแบบทดสอบวิชาความสามารถทั่วไป
และวิชาภาษาไทย
ทดลองทำแบบทดสอบวิชาภาษาอังกฤษ
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาค ก. ที่ผ่านมา